ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކޮށްފި

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ 2023 ގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާ މި މަޝްރޫޢު ހަވާލުކުރީ 400 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް،12,429,262.93ރ (ބާރަމިލިޔަން