ތަޢުލީމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ "ޓީޗަރސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބޯޑު" މިއަދު އެކުލަވާލައްވައިފި

ަޢުލީމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ "ޓީޗަރސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބޯޑު" މިއަދު އެކުލަވާލައްވައިފިއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2020/24 (ތަޢުލީމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 38 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދައިން މުދައްރިސުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން